Algemene voorwaarden

Levering- en Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze levering- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De webwinkel van Aqua-unlimited richt zich op de Nederlandse markt.

2. Tot standkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt pas tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging van ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

3. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de besteldatum. Indien uw betaling niet binnen veertien dagen is ontvangen, is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.

4. Levertijd
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 14 werkdagen, na onvangst van de betaling, geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aqua-unlimited zich ten aller tijden het recht om, naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering te zorgen van een vergelijkbaar produkt qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient u ons dan ook schriftelijk in gebreke te stellen. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen. Gedurende deze termijn dient de koper de levering alsnog te accepteren.
Zodra de te leveren producten Aqua-unlimited verlaten, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, blijft het risico eveneens voor de koper, op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Aqua-unlimited is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

7. Reclames
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aqua-unlimited te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een credit doen toekomen. U kunt onze klantenservice bereiken via e-mail: info@aqua-unlimited.nl

8. Herroepingrecht
De koper heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding, natuurlijke producten zoals hout en test-sets. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Aqua-unlimited betaalt binnen een periode van 14 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.

9. Retourneren
De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd. Voor leveringen onder rembours die worden geweigerd of niet worden opgehaald zonder vooraf aangekondigde geldige reden, kunnen kosten in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten welke hieruit voortvloeien.

10. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan. Mochten onze voorwaarden niet aansluiten bij de huidige nederlandse wetgeving, dan zal de voorwaarden welke als het op het moment geldende wetgeving van toepassing zijn, dit ten gunste van de afnemer.

11. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

12. Overmacht
Indien Aqua-unlimited door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Aqua-unlimited wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

13. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Aqua-unlimited tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Aqua-unlimited liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Aqua-unlimited is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

14. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Aqua-unlimited in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan Aqua-unlimited niet aansprakelijk gehouden worden, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Aqua-unlimited.

De klant vrijwaart Aqua-unlimited te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Aqua-unlimited blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Aqua-unlimited de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Aqua-unlimited ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


15. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Aqua-unlimited.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

© 2009 - 2024 Aqua Unlimited | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel